23.6.15

Bahçeşehir Üniversitesi (2015) Yaz Okulu ve Geçmiş Yıllarda Açılmış Dersler


BAU Yaz Okulu Esasları

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN AKADEMİK KURALLAR 

Derslerin Açılması/ Öğrenci Sayıları

1- Yaz Okulunda açılması öngörülen önlisans ve lisans dersleri bu dersleri veren bölümlerce, lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim dalları tarafından en geç ilkbahar döneminin son haftası içinde belirlenir.
2- Yaz Okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir; bu sayılar lisans programlarında 5 ve lisansüstü programlarda ise 3'ün altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Öğrenci sayısı 30'u aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.
3- Hazırlık sınıfı öğrencilerine yaz okulu olmayıp, öğrenimleri yazın devam etmektedir. 

Derslere Kayıt

1- Öğrenciler, 15-26 Haziran 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİS) üzerinden “Ders İşlemleri” başlığı altında derse yazılma modülünden yaz okulunda almak istedikleri dersleri seçerek ön kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidirler.
2- Önkayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler;
Seçeneklerinden birini kullanarak yaz öğretimi ücretini ödemelidirler. Böylece yaz öğretimi kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Yaz Öğretimi Ücretleri ( 2014-2015 Akademik Yılı İçin )

Lisans Öğrencileri
Kredi başına 800 -TL KDV Dahil
Ön Lisans Öğrencileri
Kredi başına 550- TL KDV Dahil
Hazırlık Programı Öğrencileri
Ücret ödemesi yapmayacaklar
Lisans ve Ön lisans programlarına ÖSYM bursu ile yerleşen öğrencilerden yerleşme bursları oranında eksik ücret alınacaktır.


3-      Yaz okulu ders kayıt işleminden sonra danışman onayı almaya gerek yoktur.

Dersler Tekrarı

1- Bir dersten F, NA, W veya U notu alan öğrenciler, bu dersleri, yaz okulunda açıldığı takdirde alabilirler.
2- Öğrenciler, öğretim programından kaldırılan derslerin yerine karşılık tutulan eşdeğerlerini alırlar.
3- Öğrenciler, seçmeli derslerin tekrarında, yerine başka bir seçmeli ders alırlar.
4- Başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler C ve C’nin altındaki başarı notu aldıkları dersleri, başarı notlarını yükseltmek için alabilirler. Bu dersler, son kayıt olunan yarıyılın bitiminden sonraki en geç üç yarıyıl içerisinde tekrarlanabilirler.
5- Eğer öğrencinin iki F notlu dersi veya bir F notlu ders ile not yükseltmek için aldığı ders çakışırsa iki dersini de alabilir.
6- Öğrencinin F notlu dersi ile daha önce hiç almadığı bir ders çakışırsa dersi alabilir.
7- Öğrencinin iki yeni dersi çakışırsa derslerden birini bırakması gerekir. 

Başarı ve Değerlendirme: 

1- Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27.maddesinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir. (W) notu uygulanmaz.
2- Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavına Bölüm Başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı verilebilir.
3-Yaz Okulu sonunda bütünleme sınavı yoktur ve final sınavlarının mazereti verilmez. 

Maksimum ders/ kredi yükü 

1- Yaz Okulunda alınabilecek toplam ders yükü 10 (on) kredi veya en fazla 4 (dört) derstir. (Bahçeşehir Üniveritesi Yaz okulunda 10 (on) kredi veya en fazla 4 (dört) ders alan bir öğrenci bir başka üniversitenin yaz okulunda da ders alırsa bu dersi programına saydıramaz).
2- Takip eden akademik yılda mezun olabilecek öğrenciler için fakülte yarıyıl/yıl ve yaz dönemi ders yükleri, her yarıyıl/yıl ve yaz dönemi için en fazla 3 kredi veya bir ders arttırılabilir. 

Ders Ekleme/ Bırakma- Dersten Çekilme: 

1- Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme (Withdrawal) uygulanmaz. 

Azami süre 

1- Yaz okulu dönemi, öğrencilerin azami süresi içinde sayılmaz. Bu nedenle, yaz okulu döneminde öğrencilerin dönem sayısı bir önceki dönemin aynısıdır.

Not Ortalamasının Hesaplanması 

1- Yaz okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır ve  yaz okulu not belgelerine geçirilir. Yaz okulu derslerinden alınan notlar, not belgelerinde (transcript) “Yaz Okulu” adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.   

Devam Durumu

1- Öğrenciler, ilgili fakülte veya yüksekokulların belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 
2- Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallaröğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yılbaşında ilan edilir ve öğrencilerin devamları bu kurallara göre izlenir.
3- Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyenöğrenci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları  (NA)olarakdeğerlendirilir.
4- Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de geçerlidir.

Başka Üniversitelerden Yaz Okulu Dersi Alacak Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencileri

1- Öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi’nde yaz okulunda açılmayan derslerden öğrenimleri süresince en fazla 4 dersi, İngilizce olarak verilmesi halinde, İlgili Fakültenin Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir yükseköğrenim kurumundan yaz döneminde alabilir.
2- Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunluklarının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm başkanının teklifi ve ilgili Yönetim kurulu kararı ile yapılır.
3- Öğrencilerin başka üniversiteden aldıkları dersler ilgili fakülte/ yüksekokul onayı olmadan saydırılamaz. 
4- Diğer kurumlardan alınacak dersler öğrencinin takip ettiği akademik yılın/dönem üzerindeki akademik yıldan olamaz.
5- Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod, ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. 
6- Öğrencinin aldığı not Üniversitenin değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek belgesine işlenir. 
7- Yaz dönemi sonunda mezun olabilecek öğrenciler dışındaki öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesinde hiç almadıkları bir dersi başka bir kurumdan yaz okulunda alamazlar.

Bahçeşehir Üniversitesi Dışındaki Üniversitelerden Kayıt Yaptıracak Öğrenciler

A- Başvuru için gerekli belgeler:
1-      Başvuru Formu
2-      Geldikleri üniversiteden alacakları onay mektubu,
3-      Öğrenci Belgesi
4-      Transkript
5-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
B- Kabul ve kayıt İşlemleri
1- İlgili bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğünün onayı ile başvurusu uygun görülen öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön kayıt işlemi yapılır.
2- Ön kayıt işlemi tamamlanan öğrenci Mali İşler Daire Başkanlığı’na ödemesini gerçekleştir.
3- Ödeme onayı olan öğrencinin ÖİDB tarafından kesin kayıt işlemi yapılarak alacağı dersler üzerine aktarılır.
4- Öğrenci OIS sistemi üzerinden aldığı derslerin doğru olup olmadığını kontrol etmelidir.
5- Yaz okulu sonunda öğrenciye, aldığı dersleri ve notları gösterir “Not Durum Belgesi” düzenlenir. 

Yaz Okulu Akademik Takvim

Tarih
İşlem
15-26 Haziran 2015 Pazartesi – Cuma
Yaz Okulu ders kayıt ve ödeme işlemleri.
29 Haziran 2015 Pazartesi
Yaz Okulu Derslerinin Başlaması
29 Haziran 2015 Pazartesi
Kayıt durumuna göre yaz okulunda açılacak derslerin kesinleşmesi ve öğrencilerin ders kayıt değişikliklerinin yapılması
22 Ağustos 2015 Cumartesi
Yaz öğretimi Derslerinin Bitimi
25 Ağustos 2015 Salı
Yaz Okulu notlarının OİS e girilmesi için son gün (saat:18:00)
26 Ağustos 2015 Çarşamba
Yaz Okulu Notlarının İlan Edilmesi (saat:15:00)


Geçmiş Yıllarda Açılan Dersler

2013 yaz okulunda açılan dersleri görmek için TIKLA
2010 yaz okulunda açılan dersleri görmek için TIKLA


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.