9.6.15

Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Bilgilendirme 2015


Yaz Okulu Misafir Öğrenci Formu İçin Tıklayınız.

2014-2015 Yaz Okulu Açılan Birimler

 • Eğitim Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 •  Antakya MYO
 • Denizcilik MYO
 •  Dörtyol MYO
 •  İskenderun MYO
 •  Kırıkhan MYO
 • Yayladağı Sosyal Bilimler MYO


Yaz Okulunda öğrenim süresi 7 (yedi) haftadır.

Yaz okulu süresi içinde; her ders için normal
dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders
yapılır.
 • Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Yaz Okulunda açılacak dersler her yıl;
fakülteler, konservatuvar ve yüksekokullarda
ilgili bölüm kurulunun, meslek
yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının
teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu
sınav döneminden 15 gün öncesine kadar
belirlenir.

Öğrenciler Yaz Okulunda alt yarıyıllara ait hiç
almadığı, başarısız olduğu ve not yükseltmek
istediği dersleri de alabilirler ve ayrıca
danışmanın onayı ile yaz okulunda bir üst
sınıftan da ders alabilirler.

Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli
en az öğrenci sayısı 15’dir. Gerekli görülmesi
halinde, Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları
arttırabilir.

Yaz Okulunda bir ders, kaydolan öğrenci
sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Yaz
Okulunda açılan bir derse kesin kayıt yaptıran
bir öğrencinin o dersi bırakması mümkün
değildir. Bırakılan dersin öğretim ücreti
öğrenciye iade edilmez.
Yaz Okulunun başladığı ilk hafta, açılmış olan
derslere yeni kayıt kabul edilir.
Yıllık derslerden Yaz Okulu açılamaz.

 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarında açılan Yaz Okulunda; bir
öğrenci toplam 20 saati aşmayacak ve devam
zorunluluğunu sağlayacak şekilde ders alabilir. 

Staj yapan öğrencinin Yaz Okulundan ders
alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim
yönetim kurulu kararı gerekir.

İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda
açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim
öğrencileri birlikte kayıt yaptırırlar. Öğrenciler,
farklı kodlu fakat aynı içerikli ve aynı veya daha
fazla ders saatli derslere, ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz
Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı
takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde
başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer
birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil,
kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı
olduğu bölümün görüşü alınarak ilgili birim
yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve
diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı
gerekir.

Öğrencinin kaydolmak istediği dersler, Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir. Aynı şekilde diğer üniversitelerin öğrencileri de şartlar uygunsa, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Üniversitede açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını
sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere
devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan
öğrenci, final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen
derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri
için geçerli değildir.

İlk defa yaz okulunda alıp da başarısız olduğu dersten
tek ders sınav hakkı elde edebilecek olan öğrenciler, yaz
okulunda devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla
tek ders sınav hakkından yararlanabilir. 

Yaz Okulunda açılan dersler için bir ara sınav
ve bir final sınavı yapılır; ara sınava ve final
sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler
girer. Başarının değerlendirilmesinde ve not
verme işlemlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği uygulanır. 

Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul
edilen, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz
okullarında alıp başarmış olduğu derslerin
notları, Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav yönetmeliği’nin ilgili
maddesi kapsamında, kayıtlı olduğu bölüm
tarafından not dönüşüm teklifi ilgili birimin
yönetim kuruluna sunulur ve birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.

Tekrar edilen derslerde, yaz döneminde alınan
not ile dersin son alındığı dönem notu
arasından yüksek olanı geçerlidir. Geçerli olan
not, o akademik yılın ilgili dönemine işlenir.

Yaz döneminde ilk defa alınan derslerde alınan
not bir sonraki akademik yılın ilgili dönemine
işlenir. Ancak Yaz okulunda aldığı derslerden
başarılı olduğu takdirde mezuniyet şartlarını
tamamlayabilecek durumda olan öğrenciler için
yaz döneminde alınan notlar o akademik yılın
ilgili dönemine işlenir.

Yaz Okuluna başka üniversiteden ders alacak
öğrenciler daha önceki yönetmeliğe göre en
fazla 10 saat alabiliyorlardı. Üniversitemiz
Senatosunun aldığı kararla saat sınırlaması
kaldırılmıştır.

Öğrenci sayısının 50 den fazla olması
durumunda birim yönetim kurulu kararı ile
birden fazla şube halinde alabilir.

Yaz Okulunda açılan dersler için bir ara sınav
ve bir final sınavı yapılır, bütünleme sınavı
yapılmaz; sınavlara sadece Yaz Okuluna kayıtlı
öğrenciler girer. Başarı değerlendirmesinde ve
not verme işlemlerinde MKÜ Ön lisans, Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.


2014-2015 Yaz Okulu Azami Ücretleri Fakülte/Y.O.

2014-2015 Yaz Okulu Azami Ücretleri M.Y.O.

Azami Ders Ücreti*Ders Saati=Ödenecek Ücret
Örnek:
Eğitim Fakültesinde 3 saatlik bir ders için
1,53*3=4,59
4,59*14=64,26

SIKÇA SORULAN SORULAR

S- Yaz okulu nedir? 
C- Yaz okulu; Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinde düzenlenen güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.  

S- Yaz okulları her zaman açılır mı? 
C- Yaz okulu her yıl Senato'nun teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın izni ve Bütçe Kanunları uyarınca açılmaktadır. Bu kapsamda her yıl yaz okulu açılabilir.  

S- Yaz öğretiminin süresi ne kadardır? 
C- Yaz öğretimin süresi en az 7 haftadır. 

S- Yaz öğretimine nasıl baĢvurulur? 
C- Yaz öğretimine, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaz öğretimi dersleri başlamadan önce ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yapılır.  

S- Yaz öğretiminde derse devam mecburiyeti var mı? 
C- Bir öğrenci yaz öğretiminde daha önce alıp başarısız olduğu derslerin devamını sağlamış olsa bile, derslere devamı zorunludur.

S- Yaz öğretiminde almak istenilen ders, yaz
öğretiminde açılmıyorsa başka üniversitelerden
alınabilir mi?
C- Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8
maddesi 7 paragrafı gereğince Öğrenciler, yaz
öğretiminde almak istedikleri ders başka
üniversitelerde açılmışsa, ilgili birimlerin yönetim
kurulu kararıyla ders alabilirler. Başka üniversitelerde
ders alacaklar alacakları dersin içeriğini dersi alacağı
üniversiteden getirip kendi birimine müracaat ederler.
Birimin yönetim kurulunca uygun görülürse kararla
birlikte ders almak istedikleri üniversitenin ilgili
birimine müracaat ederler.

S-Yaz öğretiminde bir ders kaç kiĢiyle
açılmaktadır?
C- Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 7
maddesi Bir derse en az 15 öğrencinin müracaat
etmesiyle açılır. Bir derse bu sayıdan az müracaat olursa
o ders açılmaz.

S- Yaz öğretiminde üstten ders alınabilir mi?
ġartları nelerdir?
C- Yaz öğretiminde, GNO 2,00'dan büyük olması halinde
bir üst sınıftan ders alabilir. Mustafa Kemal Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 15
maddenin 5ve 6 paragrafında belirtilen esaslar uygulanır.

Bilgilendirme Sunusu


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.