24.6.15

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU (2015)SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ   

Ön Kayıt ………………….…………………….....25 – 29 Haziran 2015
Açılacak Derslerin İlanı ….....……………………….…30 Haziran 2015
Kesin Kayıt …………….…………………………..01-03 Temmuz 2015
Dersler ………………....………………06 Temmuz – 21 Ağustos 2015
 Final ………………………………………………..24 – 28 Ağustos 2015

Bütünleme ……………………….………..31 Ağustos – 04 Eylül 2015  


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ VE AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ.
ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
YAZ OKULU ÜNİVERSİTE İÇİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
YAZ OKULU ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞR. DİĞER ÜNİ. BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
YAZ OKULU DİĞER ÜNİ. ÖĞR. ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Ders Alma  MADDE 8 

a) Yaz Okulunda öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri (yıllık dersler, bitirme çalışması, ödevi, laboratuar dersleri ve laboratuar uygulaması içeren dersler ile proje amaçlı dersler hariç) alabilir. 

b) Yaz Okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz Okulunda öğrenciler Selçuk Üniversitesi içinden ve dışından öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla en fazla toplam 12 kredi-saati, 18 AKTS’yi aşmamak koşulu ile 3 ders alabilir.  Yaz Okulunda alacağı derslerle mezun olma durumundaki öğrenciler en fazla toplam 16 kredi-saatlik, 24 AKTS’lik 4 ders alabilir. Yaz Okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz. Yaz Okulunda başarısız olunan dersler ilk açıldığı yarıyılda tekrarlanır.

c) Öğrenci ders eksiğini tamamlamak üzere başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. 

d) Yaz Okulunda yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden GANO’su en az 3 olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir. Ancak, sadece bir üst sınıftan ders alınabilir. 

e) Yaz Okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri Yaz Okulu dersleri başlamadan önce Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak ilgili birimler tarafından yürütülür. 

f) Yaz Okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.

Diğer Bölümler/Programlar veya Üniversitelerden Ders Alma  MADDE 9 

a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Bölümde/Programda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Selçuk Üniversitesi içinde başka bir Bölümden/Programdan alabilir. Bunun için diğer bir Bölümden/Programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili Bölüm/Program ve Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir. Fakülte öğrencileri Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’ndan ders alamaz. Ancak Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri Fakültelerden ders alabilir.

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri öğrenim süreleri boyunca Selçuk Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 18 AKTS veya 9 ders saati sınırını aşmamak koşuluyla diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Selçuk Üniversitesi dışındaki bir üniversitede açılan yaz okulu dersini, dili aynı veya farklı, kredisi eşit veya daha
fazla, içeriği eşdeğer olmak kaydı ile Bölüm Kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler. Ancak Selçuk Üniversitesinde İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz. Ders alınacak olan Selçuk Üniversitesi dışındaki üniversitenin programının YGS-LYS yerleştirme taban puanının, öğrencinin Selçuk Üniversitesinde yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC veya karşılığı altındaki notlar Selçuk Üniversitesinde kabul edilmez. Başarısız olunan derslerin öğrenci not durum belgelerine işlenmesi Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

c) Başka Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin, Selçuk Üniversitesi'nin Yaz Okulu uygulayan bölümlerinde/programlarında açılan derslere kayıt yaptırmaları mümkündür. 

d) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı en az 10 olmak zorundadır.

e) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Final sınavlarından sonra, yaz okulu bütünleme sınavı yapılır.

f) Yatay ve dikey geçişle gelen ve intibakları yapılan öğrenciler de Yaz Okulundan ders alabilir.

Derslere Devam MADDE 10 

Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar dahi, Yaz Okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez. Yaz Okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

Başarı ve Mezuniyet MADDE 11 

a) Öğrencilerin her Yaz Okulunda aldığı notlar Yaz Okulu ifadesini belirtecek şekilde not durum belgesinde gösterilir. 

b) Yaz Okulundan alınan derslerin ders geçme notu öğrencilerin GANO’sunun hesaplanmasında güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır. Yaz Okulunda alınan dersler bunu takip eden güz yarıyılı başında ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır. 

c) Yaz Okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile başarı
durumunun tespiti yürürlükteki Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği ile Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

d) Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere diplomaları verilir. Bu öğrencilerin mezuniyeti, bahar yarıyılı belirtilmek suretiyle yapılır.

e) Başka üniversitelerden, Selçuk Üniversitesi Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, Yaz Okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge dekan veya müdür tarafından imzalanır ve bir kopyası ilgili birimin arşivinde muhafaza edilir. 

Yaz Okulu Ücreti MADDE 12 

Yaz Okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin (mevzuatta belirlenen miktarı aşmamak üzere) her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen kredi saat başına katkı payını öder.  

MADDE 13 

Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
Selçuk Üniversitesi Senatosunun  21.05.2015 tarih ve 2015-87 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.   


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.